Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Körprovet

Om körprovet

Vid körprovet (uppkörningen) ska du visa att du kan hantera fordonet och att du kan köra i trafiken med gott omdöme och på ett trafiksäkert sätt. Körprovet är en kontroll av att du har de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

Innan du får göra körprovet måste du klara teoriprovet. Ett godkänt teoriprov är giltigt i ett år. Om du redan har körkort med behörighet A1 eller A2 och vill ha behörighet för en tyngre motorcykel krävs dock endast ett godkänt körprov, du behöver då alltså inte göra om teoriprovet.

Avgiften för körprovet för är 1 650 kronor. På helger och efter klockan 18:00 på vardagar är avgiften 2 145 kronor.


På körprovet kontrollerar en förarprövare att du är redo att självständigt köra motorcykel i trafiken

Fordonskrav

Körprovet för behörighet A1, A2 och A ska genomföras med en motorcykel som uppfyller de krav som anges i Transportstyrelsens föreskrifter. Du måste själv tillhandahålla en sådan motorcykel och du ska använda samma motorcykel under hela provet.

A1

Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 90 km/h.

Motorcykeln ska ha en nettoeffekt av högst 11 kW, och om motorcykeln drivs av:

 • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 120 cm3 och högst 125 cm3 samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,1 kW/kg.
 • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,08 kW/kg och högst 0,1 kW/kg.

Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel.

A2

Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/h.

Motorcykeln ska ha en nettoeffekt av minst 20 kW, och högst 35 kW, och om motorcykeln drivs av:

 • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 245 cm3 samt ett förhållande mellan nettoeffekt och tjänstevikt av högst 0,2 kW/kg
 • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,15 kW/kg och högst 0,2 kW/kg.

Om motorcykelns originalutförande har ändrats så får motorcykelns inte ha sitt ursprung i en motorcykel med en nettoeffekt högre än 70 kW.

Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel.

A

Motorcykeln ska kunna köras med en hastighet av minst 100 km/h.

Motorcykeln ska ha en nettoeffekt av minst 50 kW och en tjänstevikt som överstiger 175 kg, och om motorcykeln drivs av:

 • en förbränningsmotor ska den ha en cylindervolym av minst 595 cm3.
 • en elektrisk motor ska förhållandet mellan nettoeffekt och tjänstevikt vara minst 0,25 kW/kg.

Motorcykeln ska vara utrustad med manuell växellåda och kopplingshandtag som måste användas när man startar eller stannar och växlar, om provet inte avser körkort med villkor om begränsning till automatväxlad motorcykel.

Skyddsutrustning

Du ska använda lämplig skyddsutrustning som är avsedd för motorcykelkörning. Utrustningen ska bestå av skyddskläder av skinn eller annat kraftigt material, kraftiga stövlar eller kängor, handskar, ryggskydd och hjälm samt skyddsglasögon om hjälmen saknar visir. Utrustningen ska vara fri från skador.


Under körprovet måste du använda lämplig skyddsutrustning

Körprovets moment

Körprovet för motorcykel består av tre olika moment: säkerhetskontroll, ett särskilt manöverprov samt körning i och utanför tätort.

Om du misslyckas på manöverprovet så kan du i anslutning till det få tillfälle att utföra provet, eller delar av provet, ytterligare en gång. Om du misslyckas igen så får du inte fortsätta körprovet.

Säkerhetskontroll

Du ska kunna göra en säkerhetskontroll på motorcykeln och förstå vilka risker som kan uppstå om motorcykeln inte fungerar som den ska.

Du ska självständigt kontrollera de olika funktionerna. Om det är någon del av kontrollen som inte är möjlig att göra själv så ska du be förarprövaren om hjälp.

Om säkerhetskontrollen utförs på tveksamt eller otydligt sätt så kan förarprövaren be dig att förtydliga vad som gjorts.

Om du använder en checklista för säkerhetskontrollen så får den endast innehålla instruktioner på vad som ska kontrolleras samt i vilken ordning kontrollen ska ske. Checklistan får alltså inte innehålla instruktioner för hur kontrollen ska genomföras.

Manöverprov

Manöverprovet inleds med att förarprövaren kontrollerar att du kan flytta motorcykeln genom att leda den med avstängd motor. Du ska leda motorcykeln framåt in mellan linjerna, svänga och därefter backa den för att ställa den med bakhjulet vid linje A (se bild 1).

Förarprövaren bestämmer om motorcykeln ska ställas till vänster eller höger.


Bild 1 - Leda motorcykeln

Manöverprovets lågfartsdel med krypkörning

Lågfartsdelen börjar med att motorcykelns bakhjul står vid linje A (se bild 2). Förarprövaren bestämmer före provet om din start ska göras från vänster eller höger.

Du ska krypköra enligt bilden (bild 2) mellan linjerna, runda enkelkonerna, stanna vid dubbelkonerna, vända och krypköra tillbaka utan att stanna. Körningen är slut när framhjulet står vid linje A.


Bild 2 - Krypkörning

Hastigheten ska regleras med kopplingen, så kallad krypkörning. Om du har en automatväxlad motorcykel som saknar kopplingshandtag så får du reglera hastigheten på annat sätt.

Manöverprovets högfartsdel med undanmanöver

Manöverprovets högfartsdel ska utföras enligt bild 3. Du ska göra en undanmanöver i den här delen.


Bild 3 - Högfartskörning

Förarprövaren ska före provet avgöra om du ska göra undanmanövern åt vänster eller höger. Provet ska utföras på belagd yta och med 30 cm höga koner. Avstånd mellan koner beräknas från kontopp till kontopp.

Provet inleds med att du tar ansats och i en hastighet av minst 50 km/tim genomför undanmanövern och kör vidare med bibehållet tempo genom serpentinbanan. Om underlaget är vått, får förarprövaren medge att du håller lägre hastighet vid undanmanövern.

Du ska växla tempo i slutet av banan och vända runt sista konen. Efter vändningen ska du accelerera till cirka 50 km/tim så snart som möjligt, samtidigt som du utför serpentinkörning.

Sist gör du en effektiv och kontrollerad inbromsning från cirka 50 km/tim till stillastående genom att använda både fram- och bakbroms. Du ska börja bromsa in vid konerna för undanmanövern.

Manöverprovets bromsdel med kraftig inbromsning

Manöverprovet ska avslutas med effektiv och kontrollerad inbromsning från hastigheterna 70 km/h och 90 km/h till stillastående med användning av både fram- och bakhjulsbroms. Här kontrolleras din förmåga att:

 • Använda rätt körställning
 • Använda rätt bromsteknik
 • Stanna motorcykeln så snabbt som möjligt

Du ska börja inbromsningen vid en på förhand bestämd plats. Provet ska utföras på belagd yta.

Videoklipp

Titta gärna på videoklippet nedanför, den ger dig en bra bild av hur det särskilda manöverprovet för motorcykel går till.

Klicka på bilden för att titta på videon

Körning i och utanför tätort

Du ska köra i och utanför tätort, mot angivet mål eller efter angiven färdväg under sammanlagt minst 25 minuter. Du ska om möjligt köra på gator och vägar under förhållanden med varierande ytskikt, vägbredd, sträckning och trafikintensitet.

Om förarprövaren har sett några brister vid det särskilda manöverprovet ska de särskilt uppmärksammas vid körningen i och utanför tätort. Detta gäller i synnerhet hur du tekniskt hanterar fordonet. Även din körställning samt förmåga att använda rätt växlings- och bromsteknik ska uppmärksammas.

Under körning i och utanför tätort sker kommunikation med dig via radio.

Bedömning

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din uppkörning baserad på en rad olika punkter inom fem olika områden:

 • Säkerhetskontroll
 • Fordonskännedom och manövrering
 • Miljö och sparsam körning
 • Trafikregler och tillämpning
 • Trafiksäkerhet och beteende

Säkerhetskontroll

Du ska kunna göra en eller flera delar av en säkerhetskontroll på motorcykeln och kunna föreslå åtgärder om du upptäcker brister på motorcykeln.

Säkerhetskontrollen ska utföras med viss rutin på ett systematiskt och miljömedvetet sätt och präglas av ett tydligt riskmedvetande.

I säkerhetskontrollen ingår ett slumpmässigt urval av följande:

 • Belysning, körriktningsvisare
 • Bromsar
 • Däck och fälg
 • Kraftöverföring
 • Parkeringsstöd
 • Backspeglar
 • Lager (styr-, sving- och hjullager)
 • Fjädring/stötdämpare
 • Motoroljenivå
 • Nödstoppreglage

Läs mer om alla momenten i säkerhetskontrollen

Fordonskännedom och manövrering

Du ska kunna koordinera dina rörelser så att du kan styra, växla, gasa och bromsa på ett rutinmässigt sätt. Det innebär att du inte ska behöva tänka på hur du ska göra för att växla, bromsa och styra så att du istället kan fokusera på att söka av omgivning och planera din körning flera steg framåt.

Det vanligaste är att förarprövaren observerar och bedömer:

 • Körställning
 • Säkerhetskontroll
 • Krypkörning
 • Upp- och nedväxling
 • Start i lutning
 • Bromsning
 • Parkering
 • Användande av motorcykelns reglage

Miljö och sparsam körning

Ditt körsätt påverkar motorcykelns bränsleförbrukning och därmed miljön. Du ska kunna köra och använda en körteknik på ett sätt som medför låg bränsleförbrukning.

Exempel på detta är att du ska planera din körning så att du inte behöver stanna i onödan och att du ska använda motorbromsen när det är lämpligt.

Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer:

 • Tomgångskörning
 • Start och acceleration
 • Val av växel
 • Motorbromsning
 • Framförhållning

Trafikregler och tillämpning

Det finns många trafikregler som är av stor betydelse för att trafiken ska fungera. Om de inte tillämpas på rätt sätt försämras trafiksäkerheten och framkomligheten betydligt. Du ska ha kunskap om de regler som gäller och tillämpa dem så att du får ett samspel med andra trafikanter.

Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer:

 • Hastighetsregler
 • Väjningsregler
 • Placeringsregler
 • Regler för teckengivning

Trafiksäkerhet och beteende

Det krävs av dig som förare att du planerar din körning flera steg framåt. För att klara det så måste du veta var du ska rikta din uppmärksamhet. Du ska veta var och hur du ska titta i olika situationer, samt varför du ska göra det, så att du kan anpassa din körning till det du ser. 

Du ska förstå vilka risker som kan uppkomma och kunna förutse och bedöma konsekvenser av olika händelseförlopp. Du ska också kunna anpassa din hastighet och placering så att du skapar tillräckliga säkerhetsmarginaler samt kunna samspela med andra trafikanter på ett bra sätt.

Det vanligaste är att inspektören observerar och bedömer:

 • Uppmärksamhetsrutiner
 • Framförhållning
 • Samspel med andra trafikanter
 • Säkerhetsmarginaler
 • Handlingsberedskap

Godkänt/Underkänt

Direkt efter uppkörningen talar förarprövaren om för dig om provet är godkänt eller underkänt och skickar resultatet till Transportstyrelsen.

Godkänt

Om körprovet är godkänt skickas ditt körkort till ditt närmaste postombud inom fem arbetsdagar. Du måste själv hämta ut körkortet inom två veckor och du måste visa upp giltig legitimation när du hämtar det.

Underkänt

Om körprovet inte är godkänt motiverar förarprövaren muntligt varför din körning inte har godkänts och du får veta vilka brister din körning hade. Du får även protokollet skickat till din e-postadress.

Tips

Det finns mycket du kan göra inför och under din uppkörning för att maximera dina chanser att lyckas. Men när du väl är på plats och ska göra körprovet är det viktigaste att du har övningskört tillräckligt mycket och att du har pluggat tillräckligt mycket körkortsteori.

Sov ut
Du presterar mycket bättre och tänker klarare om du sover ut ordentligt natten innan provet. Stanna med andra ord inte uppe natten innan för att plugga - om känner dig säker på motorcykeln och redan har pluggat in körkortsteorin ordentligt så är det mycket viktigare att du sover ut än att du pluggar vägmärken eller trafikregler i några timmar till.

Ät ordentligt
Även om du är nervös och inte har någon aptit bör du se till att äta ordentligt innan din uppkörning. Hjärnan och kroppen kräver näring och energi för att prestera maximalt.

Drick vatten
Ladda upp genom att dricka vatten innan, drick bara inte för mycket och undvik kaffe och läsk eftersom de är vätskedrivande.

Avstå helt från alkohol
Drick absolut inte alkohol kvällen innan din uppkörning! Även om du inte har någon alkohol kvar i kroppen eller känner dig det minsta bakfull så försämrar alkoholen din koncentrations-, reaktions- och prestationsförmåga även dagen efter.

Ta med legitimation
Om du inte har med dig giltigt legitimation så får du inte köra upp.

Acceptera stressen
Det är helt normalt att man blir stressad innan och under uppkörningen. Istället för att jaga upp dig och bli mer stressad av att du är stressad så är det bättre att bara acceptera stressen. En måttlig nivå av stress gör dig dessutom till en mer fokuserad förare.

Värm upp
Om du har möjlighet bör du övningsköra till provet så att du är uppvärmd lagom till din uppkörning. Kör gärna lite i området där du ska köra upp för att bekanta dig med vägarna.

Fokusera på din körning
Försöka att inte tänka så mycket på att det är uppkörning. Fokusera istället på att köra lugnt och defensivt.

Håll hastigheten
Kör varken för långsamt eller för snabbt. På högfartsdelen och bromsprovet så kan man bli ombedd att göra om manövern, eller i värsta fall bli kuggad, om man kör för långsamt. Vid körning i trafik kan det räcka med några mindre hastighetsöverträdelser för att bli kuggad.

Ha en rörlig blick
En av de vanligaste anledningarna till att folk blir kuggade på uppkörningen är att de "tittar för nära motorcykeln" och inte söker av omgivningen på rätt sätt. Tänk därför på att röra blicken och söka av omgivningen och trafiken både nära och långt bort. Då blir det dessutom mycket lättare att planera din körning.

Rör på huvudet
Rör inte bara blicken, rör även på huvudet. Genom att röra på huvudet så ser förarprövaren att du uppmärksammar allt som händer runt omkring dig.

Glöm inte speglarna
Var noga med att hålla uppsikt bakåt i speglarna, speciellt i samband med svänger och körfältsbyten. Glöm inte heller bort att kontrollera döda vinkeln när du förflyttar motorcykeln i sidled.

Bromsberedskap
Innan korsningar och på andra platser där bromsberedskap krävs bör du visa för förarprövaren att du är beredd på att bromsa genom att bromsa lätt så att stopplyktan tänds.

Strunta i misstag
Ge inte upp bara för att du gör ett misstag eller två. Att du kör fel eller får motorstopp betyder inte automatiskt att du kommer att bli kuggad. Gör vad du kan för att åtgärda misstaget på bästa möjliga sätt och fortsätt köra lugnt och defensivt.

Ge inte upp!
Ge inte heller upp även om du blir kuggad - lär dig av dina misstag och boka en ny tid så fort som möjligt. Känslan när du väl får ditt körkort är otroligt stark och något du kommer minnas för resten av ditt liv. Så ge inte upp, du kommer att lyckas!


Ögonblicket när du klarar provet och får körkortet är fantastiskt!