Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Motorcykelns avgaser

Avgassystemet

Motorcykelns avgassystem består av avgasrör, ljuddämpare och på modernare motorcyklar även en katalysator.

Om avgasljudet plötsligt blir högre har det troligtvis uppstått en läcka i avgassystemet. En läcka gör nämligen så att ljuddämparen inte längre fungerar optimalt.

En polis har rätt att avgöra om din motorcykel låter för mycket, och rätt att bötfälla dig för åstadkommande av onödigt buller, genom att bara lyssna på motorcykeln.

Katalysatorn

Katalysatorn renar ungefär 80-95 % av de skadliga ämnena i motorcykelns avgaser och släpper ut dem i form av koldioxid och vatten.

Katalysatorn minskar alltså inte koldioxidutsläppet, det enda sättet att minska det är genom lägre bränsleförbrukning - välj därför en så bränslesnål motorcykel som möjligt, välj bort motorcykeln när du kan och kör sparsamt.

Bild på en katalysator
Katalysatorn omvandlar avgaser till vatten och koldioxid

Katalysatorn har en extremt hög arbetstemperatur (ungefär 400-600°C) vilket innebär två saker:

 • Den blir ineffektiv vid korta resor.
 • Det finns risk för brand om du exempelvis parkerar på en gräsplan med torrt högt gräs.

Om du överskrider 3 000 varv per minut avtar katalysatorns effektivitet. Då ökar utsläppen av hälso- och miljöfarliga ämnen som kolväten och kväveoxider.

Om din motorcykel är utrustad med katalysator ska du inte ge gas när du startar motorn.

Kolmonoxidförgiftning

Kolmonoxid (kallas även koloxid) är både lukt- och färglös och är därför mycket förrädisk. Om du är utsatt för avgaser och får huvudvärk eller börjar må illa måste du direkt få frisk luft för att inte drabbas av kolmonoxidförgiftning.

Kolmonoxidförgiftning kan ske:

 • Om du kör i en kö i en tunnel.
 • Om du vistas i ett stängt utrymme (exempelvis ett garage) där ett motorfordon kör på tomgång.

En bild på bilar som kör genom en tunnel. Ett exempel på en trafikmiljö där det finns risk för Kolmonoxidförgiftning.
Om du fastnar i en kö i en tunnel så finns det risk för kolmonoxidförgiftning

Avgasutsläpp och problem

Att koldioxidutsläppen från fordonstrafiken är en bidragande orsak till växthuseffekten känner de flesta till. Men tyvärr leder fordonstrafiken och avgasutsläppen de orsakar även till en rad andra miljö- och hälsorelaterade problem.

Ungefär 1 000-3 000 svenskar per år beräknas dö i främst cancer och akuta hjärt- och lungsjukdomar till följd av trafikens luftföroreningar (avgaser och slitagepartiklar). Det är alltså betydligt fler som dör av trafikens luftföroreningar än av trafikolyckor.

Av denna anledning bör du överväga att köpa en elmotorcykel. Om du köper en motorcykel med förbränningsmotor bör du välja en motorcykel med fyrtaktsmotor, då de släpper ut mindre farliga ämnen än tvåtaktsmotorer.

Växthuseffekten

Runt jorden finns en atmosfär som består av flera olika gaser. Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser.

Växthusgaserna har egenskaper som gör att de kan stoppa värmestrålning som är på väg att lämna jorden, detta fenomen kallas för växthuseffekten och är en nödvändighet för allt liv på jorden. Utan denna skyddande atmosfär av gaser skulle jorden nämligen vara ungefär 30 grader kallare än vad den är idag.

När mängden växthusgaser i atmosfären däremot ökar (exempelvis genom koldioxidutsläpp) så förstärks växthuseffekten. Detta leder till att den globala medeltemperaturen stiger ytterligare vilket i sin tur leder till att polarisarna smälter, att ozonhålet blir större, att djurarter utrotas och att antalet naturkatastrofer ökar.

En bild på ett litet isberg som smälter. En stigande global medeltemperatur och smältande glaciärer är bara två av de problem som fordonstrafiken är en bidragande faktor till.
Fordonstrafiken är en bidragande orsak till växthuseffekten och att den globala medeltemperaturen stiger

Andra avgasutsläpp och problem

Kol(mon)oxid, CO - Påverkar kroppens centrala nervsystem negativt och minskar blodets förmåga att ta upp syre.

Kväveoxider, NOX - Försurar mark och sjöar, leder till övergödning av sjöar och hav samt påverkar vår arvsmassa, våra luftvägar och våra slemhinnor negativt. Bidrar tillsammans med kolväten till bildandet av marknära ozon.

Kolväten, HC - Påverkar vår arvsmassa och orsakar cancersjukdomar. Bidrar tillsammans med kväveoxider till bildandet av marknära ozon.

Marknära ozon - Ozon i atmosfären skyddar mot solens strålning men när det bildas för nära markytan - på grund av bland annat kolväte- och kväveoxidutsläpp - är ozonet skadligt för människor och för naturen. Marknära ozon irriterar våra slemhinnor och lungor samt hindrar fotosyntesen och skadar vattenbalansen hos växter.

Sot och hälsoskadliga partiklar - I närheten av fordonstrafik får vi hela tiden i oss sot och partiklar från motorförbränning och vägslitage. Detta kan leda till bland annat luftvägsbesvär och cancersjukdomar.

Buller - Buller stör och kan leda till stress och stressrelaterade sjukdomar för personer som bor eller uppehåller sig mycket nära vägar. Undvik därför att köra motorcykel i städer och tätorter under nattetid om den är högljudd.

Infraljud - Motorfordon skapar även ljud som är så låga (under 20 hertz) att vi inte uppfattar dem. Dessa ljud kan leda till koncentrationssvårigheter, huvudvärk och trötthet.

En bild på en bils avgasrör som släpper ut farliga avgaser, bland annat: kol(mon)oxid, kväveoxider och kolväten.
Utsläppen från trafiken har minskat kraftigt i Sverige på senare år, men halterna av luftföroreningar är fortfarande för höga på många platser

Terrängkörning

Det är förbjudet i hela Sverige att köra i terräng med motordrivet fordon. Det finns dock en del undantag från förbudet, bland annat för jord- och skogsbruk samt vid vissa särskilda situationer.

Det finns även möjlighet att i vissa undantagsfall få dispens från det generella förbudet att köra i terräng. Sådan dispens söks skriftligen hos Länsstyrelsen.

Förbudet är till för att skydda naturen mot skador och minimera störningen på djurliv och friluftsliv.

Terräng inkluderar, förutom skog och mark, även parkmark, gräsmattor, stigar, vandringsleder och motionsspår.

En bild på en bils avgasrör som släpper ut farliga avgaser, bland annat: kol(mon)oxid, kväveoxider och kolväten.
Det är förbjudet att köra i terräng med motordrivet fordon, men det finns undantag och möjlighet att söka dispens från förbudet

Biobränsle

Biobränslen som etanol och biogas är förnybara bränslen som produceras av levande organismer (biomassa). Till skillnad från fossila bränslen (som bensin, diesel, naturgas och kol) som tar miljontals år för nybildning så bildas biomassa ständigt.

En av de stora fördelarna med biobränslen är att de inte bidrar till växthuseffekten. Det beror på att den mängd koldioxid som släpps ut när sådant bränsle förbränns är lika stor som den mängd koldioxid som växten (som bränslet består av) förbrukade innan den skördades.

När fossila bränslen förbränns så släpps det däremot ut ett överskott av koldioxid som bidrar till växthuseffekten.

Ungefär 20 % av allt bränsle som i dag används till vägtransporter i Sverige är av icke-fossilt ursprung.

Bild på en katalysator
Användningen av biobränslen bidrar inte till växthuseffekten

Miljöstatistik

 • Det finns ungefär 317 000 motorcyklar och totalt 7,4 miljoner motorfordon i trafik i Sverige.
 • 50 % av alla bilresor är kortare än 5 km.
 • Ungefär 80 % av allt bränsle som i dag används till vägtransporter är av fossilt ursprung.
 • Ungefär 50 % av kväveoxidutsläppen i Sverige kommer från fordonstrafiken.
 • Ungefär 30 % av koldioxidutsläppen i Sverige kommer från fordonstrafiken.
 • Ungefär 1 000-3 000 svenskar per år beräknas dö i främst cancer och akuta hjärt- och lungsjukdomar till följd av trafikens luftföroreningar (avgaser och slitagepartiklar).
 • Ungefär 2 miljoner svenskar utsätts för trafikbuller i hemmet.