Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Olyckstyper

Singelolyckor

En singelolycka är en trafikolycka där endast ett fordon är inblandat. Däremot kan flera personer skadas eller omkomma i en singelolycka om det är flera personer i eller på fordonet.

Singelolyckor är den absolut vanligaste olyckstypen och den typ av olycka som kräver flest dödsoffer i trafiken varje år. Det gäller i synnerhet för motorcykel. Ungefär 50 % av alla olyckor med motorcykel är singelolyckor och ungefär 40 % av alla dödsolyckor med motorcykel är singelolyckor.

Wobbling är ett ovanligt, men allvarligt, problem specifikt för mc-körning som ibland är orsaken bakom mc-singelolyckor. Läs mer om wobbling.


De flesta singelolyckorna för motorcykelförare med dödlig utgång sker i kurvor

De tre vanligaste orsakerna (ofta i kombination med varandra) till singelolyckor är:

 • För hög hastighet
 • Alkohol eller droger
 • Trötthet

Andra vanliga orsaker till singelolyckor bland motorcykelförare:

 • Ny eller lånad motorcykel
 • Ringrost efter uppehåll
 • Fel broms- eller kurvteknik
 • Dåliga däck
 • Rullgrus
 • Olje- samt dieselspill
 • Hala brunnslock
 • Lera och blöta löv
 • Vilda djur som korsar vägen

Singelolyckor är den vanligaste olyckstypen utanför tätbebyggda områden.

Ungefär 40 % av alla singelolyckor sker när det är mörkt och i gryningen och nästan 50 % av alla förare som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade.

Korsningsolyckor

En korsningsolycka är en trafikolycka som sker i någon typ av korsning. De orsakas oftast av förare som inte har uppfattat att de har väjningsplikt eller som missbedömer avståndet till ett fordon på den korsande vägen, och kanske även dess hastighet. Det händer även att förare helt missar att det kommer ett fordon på den korsande vägen.

Du måste alltid avvakta med att köra ut i en korsning om du känner dig det minsta tveksam på om du kommer att hinna köra ut innan ett fordon på den korsande vägen skär din kurs.

Läs mer om riskerna med att köra ut på en korsande väg


Korsningsolyckor orsakas ofta av förare som missar att de har väjningsplikt eller missbedömer avståndet till ett fordon på den korsande vägen

Som motorcykelförare syns du sämre

Som motorcykelförare måste du vara medveten om att andra förare kanske inte ser dig alls, eller förväxlar dig med en mopedförare och därför missbedömer din hastighet. Båda situationerna kan i värsta fall leda till att en annan förare svänger ut ur en korsning eller svänger av till vänster, framför dig, fast han eller hon har väjningsplikt.

I nästan alla korsningsrelaterade dödsolyckor med motorcykel så har bilisten kört ut eller svängt framför motorcyklisten. I de flesta fall har motorcyklisten också kört för fort.

Var alltid beredd på att bromsa före skymda korsningar, på andra platser där andra fordon väntar på att svänga ut och när du möter fordon som ska svänga vänster. Sök även ögonkontakt för att undvika missförstånd.

Bland motorcykelförare så är korsningsolyckor den typ av olycka som kräver näst flest dödsoffer varje år (efter singelolyckor).


Tänk på att andra förare kan förväxla din motorcykel med en långsam moped

Vänstersväng

En annan situation som kan vara farlig och som varje år orsakar många allvarliga olyckor är vänstersväng från landsväg. Om du utför en vänstersväng på fel sätt eller vid fel tillfälle så riskerar du bland annat att:

 • Bli påkörd bakifrån av en förare som inte har uppfattat att du ska svänga.
 • Krocka med ett mötande fordon vars förare inte har sett dig eller har missbedömt din hastighet.
 • Krocka med ett mötande fordon som du inte har sett.
 • Bli påkörd av en förare som kör om ett fordon bakom dig.

Läs mer om att svänga av till vänster från en landsväg

Mötesolyckor

En mötesolycka är en trafikolycka där två fordon frontalkrockar efter att något av fordonen har kommit över på fel sida av vägen.

Mycket tack vare nybyggda mitträcken så har antalet omkomna i mötesolyckor halverats under de senaste tio åren, men det är fortfarande den olyckstyp som kräver näst flest dödsoffer i trafiken (efter singelolyckor).


När två mötande fordon krockar så blir kollisionskraften enorm

Vanliga orsaker (ofta i kombination med varandra) till att mötesolyckor sker är:

 • Att föraren blir distraherad av något.
 • Alkohol.
 • Trötthet.
 • För hög hastighet vid halt väglag.

Gena aldrig i kurvor

I en majoritet av alla mötesolyckor med motorcyklar så har motorcyklisten kommit över i mötande körfält. I de flesta fall beror detta på att motorcyklisten medvetet har kört över i mötande körfält för att "gena i kurvan".

Förutom då det finns hinder på vägen så ska du alltid hålla dig på din del av vägen. Detta gäller även när sikten är fri, oavsett om du kör i en kurva eller på en raksträcka.

Upphinnandeolyckor

En upphinnandeolycka är en trafikolycka där ett fordon blir påkört bakifrån av ett annat fordon. En relativt liten andel av alla upphinnandeolyckor är dödsolyckor, däremot leder de ofta till svåra nackskador, så kallade pisksnärtskador (kallas ofta whiplashskador).

Upphinnandeolyckor beror ofta på att föraren har:

 • För kort avstånd till fordonet framför.
 • Bristande koncentration.
 • För hög fart vid halt väglag.
 • Dålig sikt.


Upphinnandeolyckor orsakas oftast av förare som håller för kort avstånd till framförvarande fordon

Du måste alltid anpassa din hastighet och avståndet till framförvarande fordon efter sikt, väglag och övriga trafikförhållanden så att föraren i framförvarande fordon när som helst kan bromsa kraftigt utan att du riskerar att köra in i fordonet.

Läs mer om att hålla rätt hastighet
Läs mer om att hålla ett korrekt avstånd framåt

Omkörningsolyckor

En omkörningsolycka är en trafikolycka som sker i samband med en omkörning.

Som motorcykelförare är riskerna förknippade med omkörningar förhöjda eftersom du syns sämre. När du ska köra om ett annat fordon så måste du därför vara beredd på att föraren kanske inte har uppmärksammat dig och plötsligt svänger av till vänster, framför dig.

Att köra om traktorer är alltid förknippat med flera speciella risker:

 • Traktorer kan svänga av åt både höger och vänster - nästan var som helst.
 • Traktorföraren kanske inte kan hålla ut till höger eller kan tvingas väja åt vänster på grund av ett hinder som du inte ser.
 • Traktorföraren kan ha väldigt dålig sikt bakåt.
 • Traktorer kan dra med sig lera från åkrar som gör vägen hal.
 • Traktorer kan öka hastigheten i nedförsbackar.


Att köra om en traktor är alltid förknippat med speciella risker

Mörkerolyckor

Alla trafikolyckor som sker i mörker är mörkerolyckor. Eftersom alla typer av olyckor kan ske i mörker så utgörs en stor del av alla trafikolyckor mörkerolyckor. Ungefär 30 % av alla trafikolyckor i vilka någon skadas sker i mörker.

Olycksrisken är 2-3 gånger större vid mörkerkörning jämfört med körning i dagsljus. Vid mörkerkörning är det svårare att upptäcka fotgängare, cyklister och vilt längs vägarna.

På kvällen och natten är många förare också trötta och har nedsatt koncentration och är mindre uppmärksamma. Förare som är påverkade av alkohol eller droger är också vanligare då.


Ungefär 30 % av alla trafikolyckor i vilka någon skadas sker i mörker

Oskyddade trafikanter är särskilt utsatta när det är mörkt ute - tänk på att både mörka och ljusa kläder och reflexer syns sämre i regn, snö och dimma.

Läs mer om mörkerkörning

Viltolyckor

En viltolycka är en trafikolycka med vilda djur inblandade. Det rapporteras ungefär 60 000 viltolyckor i Sverige varje år. En majoritet av alla dessa olyckor sker med rådjur. Som tur är resulterar relativt få viltolyckor i att en människa omkommer, men när det väl sker så är det nästan uteslutande vid kollision med älg.

Risken att omkomma eller skadas svårt i en viltolycka är betydligt högre om du kör motorcykel jämfört med om du kör bil.


De allvarligaste viltolyckorna är de som sker med älg, men som motorcykelförare så kan även kollisioner med mindre djur bli väldigt allvarliga

När och var risken är som störst

Risken att vilda djur passerar över vägen finns i hela Sverige, dygnet runt, året om. För att minska risken att råka ut för en viltolycka är det därför viktigt att veta när och var risken att stöta på vilda djur på vägen är som störst.

När risken är som störst

 • I gryningen och skymningen. Då rör sig djuren ofta i jakt på föda.
 • Under snörika vintrar. Då är det lättare för djuren att ta sig fram på vägarna istället.
 • Under oktober-december och maj-juni. Då sker det största antalet viltolyckor.
 • Under september-oktober. Då sker vanligtvis flest olyckor med älg.


En viltolycka kan inträffa dygnet runt, året om

Var risken är som störst

 • Längs med skogskanter. Där känner djuren sig trygga och har lätt att förflytta sig.
 • Nära skogsområden med vattendrag på ena sidan vägen. Där behöver djuren korsa vägen för att få tag på vatten.
 • Där viltstängsel börjar och slutar. Där korsar djuren ofta vägen.
 • Vid kalhyggen (områden där all skog nyligen har fällts). Där är det lätt för djuren att hitta föda.
 • Efter en plogpinne med en svart plastsäck. Där kan det finnas lösdrivande renar.

Många djur, exempelvis älg, rådjur och vildsvin rör sig ofta i flock. Om du ser ett djur springa över vägen så måste du alltså vara beredd på att minst två-tre till djur kan springa över vägen på ungefär samma plats.


Älg, rådjur, vildsvin och många andra djur rör sig ofta i flock