Hem
Bli medlem
Logga in
Prov Prov Prov
MC-Resan
Vägmärkesspelet
Körkortsteori
Vägen till MC-kortet
Vägmärken
Presentkort
Översikt
Rapport
Spara
Spara

Parkeringsregler

Innan du parkerar

För att veta om du får parkera på en viss plats så måste du både kunna de allmänna parkeringsreglerna samt ta hänsyn till eventuella parkeringsskyltar med platsspecifika parkeringsregler.


Det finns mycket regler kring parkering som du måste känna till

Exempel

Om du parkerar efter en parkeringsskylt som informerar om att parkering är tillåten så har du följt de platsspecifika parkeringsreglerna på gatan. Men om du parkerar motorcykeln så att den endast står 5 meter från en korsning så har du däremot inte följt de allmänna parkeringsreglerna, det är nämligen alltid förbjudet att parkera eller stanna närmare än 10 meter från en korsning.

Om du parkerar på en otillåten plats utgör din motorcykel en fara och ett hinder för trafiken samtidigt som du riskerar att få böter.

Motorcykel och moped

Motorcykel och moped klass 1 (EU-moped) måste du parkera enligt samma regler som en bil. Du får alltså inte parkera en motorcykel eller moped klass 1 på exempelvis gång- eller cykelbanor.

Tvåhjulig motorcykel och tvåhjulig moped klass 1 får även parkeras på parkeringsplatser med tilläggstavlan Motorcykel.

Moped klass 2 får du parkera på samma sätt och plats som en cykel.


Här får du parkera med tvåhjulig motorcykel

Allmänna parkeringsregler

Alla parkeringsregler bygger på två enkla huvudprinciper. Du får inte stanna eller parkera så att:

 • Fara uppstår
 • Du hindrar eller stör andra

I regel får du bara parkera på höger sida i färdriktningen. Men om gatan är enkelriktad eller om det finns spårvagnsspår i höger körfält så får du även parkera på vänster sida.

Om du parkerar eller stannar på en väg i gryning, skymning eller mörker så måste du tända motorcykelns parkeringsljus, även om du bara ska parkera eller stanna en kort stund.

Om du stannar eller parkerar med motorcykel eller moped längs vägens yttersta kant behöver du dock inte tända parkeringsljuset. Tänk på att även vägrenen räknas till vägen.

Vid nödstopp - exempelvis vid motorhaveri, punktering eller efter en olycka - på en plats där stopp- eller parkeringsförbud råder så måste du även tända motorcykelns varningsblinkers (om din motorcykel är utrustad med det).

Om vägens rådande hastighetsbegränsning är högre än 50 km/h (alltså minst 60 km/h) så ska du också placera ut en varningstriangel. Det är endast tre- och fyrhjuliga motorcyklar samt motorcyklar med sidovagn måste vara utrustade med en varningstriangel.

Parkeringsförbud

På platser där det råder parkeringsförbud får du aldrig parkera och endast stanna för att låta en passagerare kliva av eller på motorcykeln eller för att lasta av eller på gods. Det är även tillåtet att stanna om det krävs för att undvika fara eller om trafikförhållandena kräver det.


Där det är förbjudet att parkera får du bara stanna för att låta en passagerare kliva av eller på motorcykeln eller för att lasta av eller på gods

Om du stannar av någon annan anledning räknas det som att du har parkerat. Det är alltså inte tillåtet att stanna på en plats där parkeringsförbud råder för att svara i telefon eller utföra ett snabbt ärende.

På en parkeringsplats där endast ett visst fordonsslag (exempelvis buss) eller en viss trafikantgrupp (exempelvis rörelsehindrade) får parkera får andra fordon inte parkera eller stanna annat än för av- eller påstigning.

Det är förbjudet att parkera:

 • Inom ett område av 20 meter före och 5 meter efter en buss- eller spårvagnshållplats.
 • Närmare än 30 meter från en järnvägskorsning.
 • På en huvudled.
 • På en gågata eller i ett gångfartsområde
  • Undantag: Det är tillåtet att parkera i särskilt anordnade parkeringsplatser
 • På en mötesplats.
 • Framför en garageutfart.
 • Framför infarten till en fastighet.
 • Bredvid ett annat fordon som stannat/parkerat längs en väg.
  • Undantag: Det är tillåtet att parkera bredvid tvåhjuliga fordon
 • Bredvid en större anordning, exempelvis en container, som står längs en väg.
 • Bredvid en gulstreckad väg- eller trottoarkant.
 • På ett sådant sätt att ditt fordon hindrar andra från att komma in eller ut ur sitt fordon.
 • På ett sådant sätt att ditt fordon hindrar ett annat fordon från att köra iväg.
 • Med något hjul utanför en parkeringsruta.


Parkeringsförbud

Stoppförbud

På platser där det råder stoppförbud får du aldrig stanna, om det inte är för att undvika fara eller om trafikförhållandena kräver det.

Om det exempelvis ligger ett stort hinder på körbanan eller om det är kö så får du alltså stanna även om det råder parkerings- eller stoppförbud på platsen.


Du måste givetvis stanna innan övergångsställen för att lämna företräde för fotgängare, även fast det är stoppförbud innan övergångsställen

Det är förbjudet att stanna:

 • Närmare än 10 meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart.
 • Närmare än 10 meter före en korsande cykelbana eller gångbana.
 • Närmare än 3 meter (parallellt) från en heldragen linje i ditt körfält.
 • I en vägkorsning eller närmare än 10 meter från en korsande körbanas ytterkant.
 • I, precis innan eller precis efter en skymd kurva.
 • I en vägport eller i en tunnel.
 • I ett körfält avsett för fordon i linjetrafik.
 • I ett cykelfält.
 • I ett spärrområde.
 • I en cirkulationsplats (rondell).
 • I en järn- eller spårvägskorsning.
 • Bredvid en gul heldragen väg- eller trottoarkant.
 • På, precis innan eller precis efter ett backkrön.
 • På ett sådant sätt att ditt fordon skymmer ett vägmärke eller en trafiksignal.
 • På en motorväg eller motortrafikled.


Stoppförbud

Buss- och spårvagnshållplatser

Du får aldrig parkera på buss- eller spårvagnshållplatser eftersom det råder parkeringsförbud närmare än 20 meter före och 5 meter efter själva hållplatsmärket. I regel får du däremot stanna för att låta en passagerare kliva av eller på motorcykeln - men inte för att lasta av eller på gods - förutsatt att det kan ske säkert och utan att du hindrar den trafik som hållplatsen är avsedd för.


På buss- och spårvagnshållplatser råder alltid parkeringsförbud närmare än 20 meter före och 5 meter efter hållplatsmärket

Observera att det på vissa buss- och spårvagnshållplatser även råder stoppförbud (då får du alltså inte ens stanna för att låta en passagerare kliva av eller på motorcykeln). Om det är fallet så är hållplatsen markerad med en gul heldragen linje på trottoarens kantsten, och eventuellt även en gul sicksacklinje på vägen.

Parkeringsskyltar

Utöver de allmänna parkeringsreglerna kan det dessutom förekomma platsspecifika parkeringsregler på parkeringsskyltar som antingen tillåter, förbjuder eller reglerar parkering.

Parkering

Denna skylt tillåter parkering i högst 24 timmar på vardagar. Lördagar, dag före helgdag, söndagar och helgdagar är tidsobegränsade*.

Tilläggstavlor begränsar ofta tiden och upplyser om eventuell kostnad.

* Exempel: Om du parkerar på en fredag kl. 18:00 behöver du inte flytta motorcykeln förrän måndag klockan 24:00 eftersom helgen bryter 24-timmarsregeln.

Förbud mot att parkera

Det är förbjudet att parkera efter denna skylt, det är dock tillåtet att stanna. Förbudet gäller på den sida av vägen som skylten är uppsatt på.

Förbud mot att stanna och parkera

Det är förbjudet att både parkera och stanna efter denna skylt. Förbudet gäller på den sida av vägen som skylten är uppsatt på.

Område med förbud att parkera

Denna skylt förbjuder parkering inom ett helt område. Parkering är fortfarande tillåten på anvisade platser.

Andra förbud eller tillåtelser kan anges på skylten, exempelvis stoppförbud eller datumparkering.

Anvisningarna gäller till den plats där ett slutmärke är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på skylten inte gäller.

Slut på område med förbud att parkera

Denna skylt anger att området med förbud att parkera upphör.

Andra förbud eller tillåtelser kan anges på skylt

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor används ofta i samband med olika typer av vägmärken, väldigt ofta sitter de under just parkeringsskyltar. De kan exempelvis informera om vilka tider eller vilka fordon som parkeringsskylten gäller, eller i vilken riktning skylten gäller.

Tidsangivelser på tilläggstavla

 • Svarta eller vita siffror utan parentes anger vilka tider som gäller måndag till fredag (vardagar utom dag före söndag och helgdag).
 • Svarta eller vita siffror inom parentes anger vilka tider som gäller på lördagar (vardag före söndag och helgdag).
 • Röda siffror anger vilka tider som gäller på söndagar och helgdagar.

Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag. 

Om ett visst datum eller en viss veckodag anges så gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

Under parkeringsskyltar kan det även sitta tilläggstavlor som anger en avvikelse från huvudvägmärket. Under ett vägmärke som förbjuder parkering kan det alltså sitta en tilläggstavla som tillåter parkering under en viss period. På samma sätt kan det under ett vägmärke som tillåter parkering också sitta en tilläggstavla som förbjuder parkering under en viss period.


Parkeringsförbud utom 8-18 då parkering är tillåten i 30 minuter


Parkering tillåten utom 8-18 då parkeringsförbud råder

Datumparkering

På många gator gäller datumparkering, det innebär att det beroende på datum endast är tillåtet att parkera på den ena eller andra sidan av gatan.

Reglerna om datumparkering är till för att underlätta för snöröjning, sandning och gatusopning, som oftast sker nattetid. Vanligtvis är datumparkeringen tidsbegränsad, den gäller alltså oftast endast en del av dygnet.

Datumparkering

Anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.

Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

En minnesregel för att komma ihåg vad vägmärket betyder är att ett (I) är ett udda tal.


Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

En minnesregel för att komma ihåg vad vägmärket betyder är att två (II) är ett jämnt tal.


En tilläggstavla kan begränsa parkeringsförbudet till vissa tider, exempelvis 0-6. När detta är fallet så är det tillåtet att parkera på båda sidorna av vägen under övrig tid (så länge det är tillåtet att parkera där).

Om datumparkeringen inte är begränsad till några specifika tider så måste du komma ihåg att flytta din motorcykel innan midnatt för att inte riskera böter. Om datumparkeringen däremot endast gäller nattetid och du parkerar din motorcykel på dagen eller kvällen, men planerar att låta den stå över natten, så måste du tänka på att parkera så att du står rätt nästa dygn.

Tänk också på att det vid vissa månadsskiften kan vara udda datum två dagar i rad.


På ett udda datum som exempelvis 3 juni (3 är udda) så måste du efter denna skylt parkera på den sida av vägen som har jämna adressnummer

Att tänka på vid parkering

- På parkeringsplatser i anslutning till symbolen Rörelsehindrade får du bara parkera om du har ett speciellt tillstånd. Utan ett tillstånd får du endast stanna på en sådan plats för att låta en passagerare kliva av eller på motorcykeln.

- Du får inte parkera så att du hindrar någon annan från att komma in i sitt fordon eller andra fordon från att komma iväg.

- När du har parkerat måste du säkerställa att motorcykeln inte kan användas av någon obehörig. Det är förbjudet att lämna nyckeln kvar i tändningslåset utan uppsikt över motorcykeln.

- Du måste ibland betala parkeringsavgift när du parkerar i en parkeringsruta för mc. Då måste du betala öven om det redan står en motorcykel i parkeringsrutan med en giltig biljett.

- P-skiva ersätter på många platser parkeringsbiljett. Ställ in den närmast följande hel- eller halvtimmen efter din ankomsttid. Om du parkerar innan en eventuell tidsbegränsning börjar ska du ställa in tiden då tidsbegränsningen börjar.

- När du backar ut från en parkeringsruta så har du väjningsplikt mot alla andra trafikanter. Om du orsakar en olycka när du backar så är du i regel alltid den som ensam får bära ansvaret för olyckan.


Att parkera fel, inte betala parkeringsavgift eller att glömma P-skivan kan stå dig dyrt